Web sitemiz, ziyaretçilerimize çevrimiçi reklamlar gösterilerek yayın hayatına devam ediyor.
Lütfen -sitemiz için- reklam engelleyicinizi devre dışı bırakarak bize destek olmayı düşünün. :)
# Hoşgeldin ziyaretçi. veya KaydolParolanı mı unuttun ?

İnject Hatası

  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ii


#1
hkara
Yeni Üye
Üye Grubu
Yorumları: 38 Konuları: 16 Kayıt Tarihi: 16-04-2016 Rep Puanı: 0
Teşekkürler: 0
1 mesajına 1 kez teşekkür edildi.

DAha öncede forumda yazdığım gibi tedarik ve görev injecti yapmaya çalışıyorum Paket gönderebiliyorum amabazı sıkıntılar var. Sundreastan malzeme alıyorum ve o paketi dinliyorum aynı paketi tekrar gönderiyorum aşağıdan para gitti gösteriyor ama itemi almıyor bu yüzden paketin ne ifade ettiği lazım şu iki paketi yani yanındaki rakamlar neye ait (charid+npcid+item+gibisinden)

WIZ_MOVE -> 069E11C8418C002D00038A11BE418C00

WIZ_ITEM_TRADE -> 210118E40300B64F01602497160201000005

şimdi relog attım itemler üstüme gelmiş yani paket çalışıyor ama relog atmadan bende gözükmüyor

send sourcesi burda source da mı bi hata var

#region ApiFunctions


[DllImport("user32.dll")]
[return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
static extern bool ShowWindow(IntPtr hWnd, int nCmdShow);

[DllImport("kernel32.dll")]//Reads data from an area of memory in a specified process. The entire area to be read must be accessible or the operation fails.
public static extern Int32 ReadProcessMemory(IntPtr hProcess, IntPtr lpBaseAddress, Byte[] lpBuffer, long nSize, long lpNumberOfBytesRead);

[DllImport("kernel32.dll")]//Writes data to an area of memory in a specified process. The entire area to be written to must be accessible or the operation fails.
public static extern Int32 WriteProcessMemory(IntPtr hProcess, IntPtr lpBaseAddress, Byte[] buffer, long size, UInt32 lpNumberOfBytesWritten);

[DllImport("user32.dll", EntryPoint = "FindWindowA")]//The FindWindow function retrieves a handle to the top-level window whose class name and window name match the specified strings.
public static extern IntPtr FindWindow(String lpClassName, String lpWindowName);

[DllImport("user32.dll")]//The GetWindowThreadProcessId function retrieves the identifier of the thread that created the specified window and, optionally, the identifier of the process that created the window.
public static extern Int32 GetWindowThreadProcessId(IntPtr hwnd, ref Int32 lpdwProcessId);

[DllImport("kernel32.dll")]//Opens an existing local process object.
public static extern IntPtr OpenProcess(Int32 dwDesiredAccess, bool bInheritHandle, Int32 dwProcessId);

[DllImport("kernel32.dll")]//Suspends the execution of the current thread until the time-out interval elapses.
public static extern void Sleep(Int32 dwMilliseconds);

[DllImport("kernel32.dll")]//Reserves or commits a region of memory within the virtual address space of a specified process. The function initializes the memory it allocates to zero, unless MEM_RESET is used.
public static extern IntPtr VirtualAllocEx(IntPtr hpProcess, IntPtr lpAddress, Int32 dwSize, Int32 flAllocationType, Int32 flProtect);

[DllImport("psapi.dll")]//Retrieves a handle for each module in the specified process.
public static extern IntPtr EnumProcessModules(IntPtr hProcess, ref IntPtr lphModule, long cb, ref Int32 cbNeeded);

[DllImport("psapi.dll")]//Retrieves the fully-qualified path for the file containing the specified module. (A -> ANSI - W -> Unicode)
public static extern IntPtr GetModuleFileNameExA(IntPtr hProcess, IntPtr hModule, ref Byte moduleName, UInt32 nSize);

[DllImport("kernel32.dll")]//Retrieves the fully-qualified path for the file that contains the specified module. The module must have been loaded by the current process.
public static extern IntPtr GetModuleFileName(IntPtr hModule, ref String moduleName, UInt32 nSize);

[DllImport("psapi.dll")]//Retrieves information about the specified module in the MODULEINFO structure.
public static extern Int32 GetModuleInformation(IntPtr hProcess, IntPtr hModule, ref MODULEINFO mInfo, Int32 cb);

[DllImport("kernel32.dll")]//Retrieves the number of milliseconds that have elapsed since the system was started, up to 49.7 days.
public static extern long GetTickCount();

[DllImport("User32.dll")]//The GetForegroundWindow function returns a handle to the foreground window (the window with which the user is currently working).
public static extern IntPtr GetForegroundWindow();

[DllImport("User32.dll")]//The GetWindowText function copies the text of the specified window's title bar (if it has one) into a buffer.
public static extern IntPtr GetWindowText(IntPtr hProcess, ref Byte WindowName, Int32 nSize);

[DllImport("kernel32")]//Loads the specified module into the address space of the calling process.
private static extern IntPtr LoadLibrary(String lpFileName);

[DllImport("kernel32")]//Loads the specified module into the address space of the calling process.
private static extern IntPtr LoadLibraryEx(String lpFileName, IntPtr hwnd, Int32 Opt);

[DllImport("kernel32")]//Loads the specified module into the address space of the calling process.
private static extern IntPtr GetModuleHandle(String lpFileName);

[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]//Frees the loaded dynamic-link library (DLL) module and, if necessary, decrements its reference count.
private static extern bool FreeLibrary(IntPtr hModule);

[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]//Frees the loaded dynamic-link library (DLL) module and, if necessary, decrements its reference count.
private static extern Int32 GetLastError();

[DllImport("kernel32", SetLastError = true)]
private static extern IntPtr CreateRemoteThread(IntPtr hProcess, Int32 lpThreadAttributes, Int32 dwStackSize, IntPtr lpStartAddress, Int32 lpparameter, Int32 deCreationFlags, ref IntPtr lpThreadID);

[DllImport("kernel32")]
private static extern IntPtr WaitForSingleObject(IntPtr hProcess, uint dwMilliseconds);

[DllImport("kernel32")]
private static extern IntPtr CloseHandle(IntPtr hObject);

[DllImport("kernel32")]
private static extern IntPtr VirtualFreeEx(IntPtr hProcess, IntPtr lpAddress, Int32 dwSize, Int32 dwFreeType);

[DllImport("kernel32")]
private static extern Int32 GetMailslotInfo(IntPtr hMailSlot, ref Int32 lpMaxMessageSize, ref Int32 lpNextSize, ref Int32 lpMessageCount, ref Int32 lpReadTimeout);

[DllImport("kernel32.dll", EntryPoint = "CreateMailslotA")]
public static extern IntPtr CreateMailslot(String lpName, Int32 nMaxMessageSize, Int32 lReadTimeout, Int32 lpSecurityAttributes);

[DllImport("kernel32")]
public static extern IntPtr GetProcAddress(IntPtr hModule, String lpProcName);

[DllImport("kernel32")]
public static extern IntPtr ReadFile(IntPtr hFile, ref Byte lpBuffer, Int32 nNumberOfBytesToRead, ref Int32 lpNumberOfBytesRead, Int32 lpOverlapped);

[DllImport("user32.dll")]
public static extern Int32 PostMessage(IntPtr hProcess, Int32 msg, Int32 wParam, UInt32 lParam);

[DllImport("user32.dll")]
public static extern Int32 SendMessage(IntPtr hProcess, Int32 msg, Int32 wParam, UInt32 lParam);

[DllImport("user32.dll")]
public static extern IntPtr GetActiveWindow();

#endregion

#region Declares


public struct MODULEINFO
{
public IntPtr lpBaseOfDLL;
public IntPtr SizeOfImage;
public IntPtr EntryPoint;
}

public struct SECURITY_ATTRIBUTES
{
public Int32 nLength;
public IntPtr lpSecurityDescriptor;
public bool bInheritHandle;

}


public const uint INFINITE = 0xFFFFFFFF;
public const Int32 PROCESS_ALL_ACCESS = 0x1F0FFF;
public const Int32 MEM_COMMIT = 0x1000;
public const Int32 MEM_RELEASE = 0x8000;
public const Int32 PAGE_READWRITE = 0x04;
public const Int32 PAGE_EXECUTE_READWRITE = 0x40;

public Int32 GamePID;
public IntPtr KOHANDLE;


#endregion

#region Pointers


public IntPtr KO_PKTBMA = new IntPtr(0x00E48844);
public IntPtr KO_SNDFNC = new IntPtr(0x00497EC0);

#endregion

#region RemoteFunctions

private IntPtr ExecuteRemoteCode(Byte[] pCode)
{
IntPtr returnValue;

IntPtr FuncPtr, hThread, ThreadID, Ret;
ThreadID = new IntPtr(0);

returnValue = IntPtr.Zero;
FuncPtr = VirtualAllocEx(KOHANDLE, IntPtr.Zero, sizeof(Byte) * pCode.Length, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);

if (FuncPtr != IntPtr.Zero)
WriteProcessMemory(KOHANDLE, FuncPtr, pCode, sizeof(Byte) * pCode.Length, 0);


hThread = CreateRemoteThread(KOHANDLE, 0, 0, FuncPtr, 0, 0, ref ThreadID);

if (Convert.ToBoolean(Convert.ToInt32(hThread.ToString())))
{
Ret = WaitForSingleObject(hThread, INFINITE);
returnValue = ThreadID;
}

CloseHandle(hThread);
Ret = VirtualFreeEx(KOHANDLE, FuncPtr, 0, MEM_RELEASE);

return returnValue;
}public void SendPackets(Byte[] pPacket)
{
IntPtr BytesAddr;
long pSize;
Byte[] pCode;

pSize = pPacket.GetUpperBound(0) - pPacket.GetLowerBound(0) + 1;
BytesAddr = VirtualAllocEx(KOHANDLE, IntPtr.Zero, 1024, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);

WriteProcessMemory(KOHANDLE, BytesAddr, pPacket, pSize, 0);

String cCode = "";
cCode = "60a1" + AlignDWORD(KO_PKTBMA) + "8b0d" + AlignDWORD(KO_PKTBMA) + "68" + AlignDWORD(new IntPtr(pSize)) + "68" + AlignDWORD(BytesAddr) + "bf" + AlignDWORD(KO_SNDFNC) + "ffd761c3";
pCode = ConvHEX2ByteArray(cCode);
ExecuteRemoteCode(pCode);

VirtualFreeEx(KOHANDLE, BytesAddr, 0, MEM_RELEASE);

}

public void SendTextPacket(string pack)
{
Byte[] packet;
packet = ConvHEX2ByteArray(pack);
SendPackets(packet);

}


public Byte[] ConvHEX2ByteArray(String pStr)
{
Byte[] pByte = new Byte[pStr.Length / 2];

Int32 i, j;

j = -1;

Int32 pStrLength = pStr.Length;

try
{
for (i = 0; i < pStrLength; i += 2)
{
j++;
pByte[j] = Convert.ToByte(Convert.ToInt32("0x" + pStr.Substring(i, 2), 16));
}
}
catch (Exception ex)
{
}

return pByte;
}

public String AlignDWORD(IntPtr word)
{
long ADDWORD;
int i = 0;
String ADpStr, ADpStr2, ADresultStr;

ADDWORD = (long)Convert.ToInt32(word.ToString());
ADpStr = Convert.ToString(ADDWORD, 16);
ADpStr2 = "";

Int32 ADpStrLength = ADpStr.Length;


for (i = 0; i < 8 - ADpStrLength; i++)
{
ADpStr2 = ADpStr2.Insert(i, "0");
}

int j = 0;
for (i = i; i < 8; i++)
{
ADpStr2 = ADpStr2.Insert(i, ADpStr[j].ToString());
j++;
}

ADresultStr = "";

ADresultStr = ADresultStr.Insert(0, ADpStr2[6].ToString());
ADresultStr = ADresultStr.Insert(1, ADpStr2[7].ToString());
ADresultStr = ADresultStr.Insert(2, ADpStr2[4].ToString());
ADresultStr = ADresultStr.Insert(3, ADpStr2[5].ToString());
ADresultStr = ADresultStr.Insert(4, ADpStr2[2].ToString());
ADresultStr = ADresultStr.Insert(5, ADpStr2[3].ToString());
ADresultStr = ADresultStr.Insert(6, ADpStr2[0].ToString());
ADresultStr = ADresultStr.Insert(7, ADpStr2[1].ToString());

return ADresultStr;
}

#endregion

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
}


void HideShow(int _p)
{
IntPtr _hwnd = FindWindow(null, textBox1.Text);
ShowWindow(_hwnd, _p);
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if(button1.Text == "Gizle")
{
HideShow(0);
button1.Text = "Göster";
}else
{
HideShow(1);
button1.Text = "Gizle";
}
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
GamePID = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
IntPtr _hwnd = FindWindow(null, textBox2.Text);
if(_hwnd == IntPtr.Zero)
{
MessageBox.Show("KO PENCERESİ BULUNAMADI!!");
return;
}

if(GamePID == 0)
{
MessageBox.Show("KO PID ALINAMADI!!");
return;
}

KOHANDLE = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, false, GamePID);


}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
SendTextPacket(textBox3.Text);
}

şunu farkettim gönderdiğim paketler işlem yapıyor ama bende gözükmüyor bu neden olabilir ??


#2
rohinrim
Site Kurucusu
Admin Grubu
*******
Yorumları: 1,105 Konuları: 125 Kayıt Tarihi: 02-12-2015 Rep Puanı: 139
Teşekkürler: 117
234 mesajına 1676 kez teşekkür edildi.

(08-03-2019, Saat: 13:22)hkara Adlı Kullanıcıdan Alıntı: DAha öncede forumda yazdığım gibi tedarik ve görev injecti yapmaya çalışıyorum Paket gönderebiliyorum amabazı sıkıntılar var. Sundreastan malzeme alıyorum ve o paketi dinliyorum aynı paketi tekrar gönderiyorum aşağıdan para gitti gösteriyor ama itemi almıyor bu yüzden paketin ne ifade ettiği lazım şu iki paketi yani yanındaki rakamlar neye ait (charid+npcid+item+gibisinden)

WIZ_MOVE -> 069E11C8418C002D00038A11BE418C00

WIZ_ITEM_TRADE -> 210118E40300B64F01602497160201000005

şimdi relog attım itemler üstüme gelmiş yani paket çalışıyor ama relog atmadan bende gözükmüyor

send sourcesi burda source da mı bi hata var

       #region ApiFunctions


       [DllImport("user32.dll")]
       [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
       static extern bool ShowWindow(IntPtr hWnd, int nCmdShow);

       [DllImport("kernel32.dll")]//Reads data from an area of memory in a specified process. The entire area to be read must be accessible or the operation fails.
       public static extern Int32 ReadProcessMemory(IntPtr hProcess, IntPtr lpBaseAddress, Byte[] lpBuffer, long nSize, long lpNumberOfBytesRead);

       [DllImport("kernel32.dll")]//Writes data to an area of memory in a specified process. The entire area to be written to must be accessible or the operation fails.
       public static extern Int32 WriteProcessMemory(IntPtr hProcess, IntPtr lpBaseAddress, Byte[] buffer, long size, UInt32 lpNumberOfBytesWritten);

       [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "FindWindowA")]//The FindWindow function retrieves a handle to the top-level window whose class name and window name match the specified strings.
       public static extern IntPtr FindWindow(String lpClassName, String lpWindowName);

       [DllImport("user32.dll")]//The GetWindowThreadProcessId function retrieves the identifier of the thread that created the specified window and, optionally, the identifier of the process that created the window.
       public static extern Int32 GetWindowThreadProcessId(IntPtr hwnd, ref Int32 lpdwProcessId);

       [DllImport("kernel32.dll")]//Opens an existing local process object.
       public static extern IntPtr OpenProcess(Int32 dwDesiredAccess, bool bInheritHandle, Int32 dwProcessId);

       [DllImport("kernel32.dll")]//Suspends the execution of the current thread until the time-out interval elapses.
       public static extern void Sleep(Int32 dwMilliseconds);

       [DllImport("kernel32.dll")]//Reserves or commits a region of memory within the virtual address space of a specified process. The function initializes the memory it allocates to zero, unless MEM_RESET is used.
       public static extern IntPtr VirtualAllocEx(IntPtr hpProcess, IntPtr lpAddress, Int32 dwSize, Int32 flAllocationType, Int32 flProtect);

       [DllImport("psapi.dll")]//Retrieves a handle for each module in the specified process.
       public static extern IntPtr EnumProcessModules(IntPtr hProcess, ref IntPtr lphModule, long cb, ref Int32 cbNeeded);

       [DllImport("psapi.dll")]//Retrieves the fully-qualified path for the file containing the specified module. (A -> ANSI  -  W -> Unicode)
       public static extern IntPtr GetModuleFileNameExA(IntPtr hProcess, IntPtr hModule, ref Byte moduleName, UInt32 nSize);

       [DllImport("kernel32.dll")]//Retrieves the fully-qualified path for the file that contains the specified module. The module must have been loaded by the current process.
       public static extern IntPtr GetModuleFileName(IntPtr hModule, ref String moduleName, UInt32 nSize);

       [DllImport("psapi.dll")]//Retrieves information about the specified module in the MODULEINFO structure.
       public static extern Int32 GetModuleInformation(IntPtr hProcess, IntPtr hModule, ref MODULEINFO mInfo, Int32 cb);

       [DllImport("kernel32.dll")]//Retrieves the number of milliseconds that have elapsed since the system was started, up to 49.7 days.
       public static extern long GetTickCount();

       [DllImport("User32.dll")]//The GetForegroundWindow function returns a handle to the foreground window (the window with which the user is currently working).
       public static extern IntPtr GetForegroundWindow();

       [DllImport("User32.dll")]//The GetWindowText function copies the text of the specified window's title bar (if it has one) into a buffer.
       public static extern IntPtr GetWindowText(IntPtr hProcess, ref Byte WindowName, Int32 nSize);

       [DllImport("kernel32")]//Loads the specified module into the address space of the calling process.
       private static extern IntPtr LoadLibrary(String lpFileName);

       [DllImport("kernel32")]//Loads the specified module into the address space of the calling process.
       private static extern IntPtr LoadLibraryEx(String lpFileName, IntPtr hwnd, Int32 Opt);

       [DllImport("kernel32")]//Loads the specified module into the address space of the calling process.
       private static extern IntPtr GetModuleHandle(String lpFileName);

       [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]//Frees the loaded dynamic-link library (DLL) module and, if necessary, decrements its reference count.
       private static extern bool FreeLibrary(IntPtr hModule);

       [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]//Frees the loaded dynamic-link library (DLL) module and, if necessary, decrements its reference count.
       private static extern Int32 GetLastError();

       [DllImport("kernel32", SetLastError = true)]
       private static extern IntPtr CreateRemoteThread(IntPtr hProcess, Int32 lpThreadAttributes, Int32 dwStackSize, IntPtr lpStartAddress, Int32 lpparameter, Int32 deCreationFlags, ref IntPtr lpThreadID);

       [DllImport("kernel32")]
       private static extern IntPtr WaitForSingleObject(IntPtr hProcess, uint dwMilliseconds);

       [DllImport("kernel32")]
       private static extern IntPtr CloseHandle(IntPtr hObject);

       [DllImport("kernel32")]
       private static extern IntPtr VirtualFreeEx(IntPtr hProcess, IntPtr lpAddress, Int32 dwSize, Int32 dwFreeType);

       [DllImport("kernel32")]
       private static extern Int32 GetMailslotInfo(IntPtr hMailSlot, ref Int32 lpMaxMessageSize, ref Int32 lpNextSize, ref Int32 lpMessageCount, ref Int32 lpReadTimeout);

       [DllImport("kernel32.dll", EntryPoint = "CreateMailslotA")]
       public static extern IntPtr CreateMailslot(String lpName, Int32 nMaxMessageSize, Int32 lReadTimeout, Int32 lpSecurityAttributes);

       [DllImport("kernel32")]
       public static extern IntPtr GetProcAddress(IntPtr hModule, String lpProcName);

       [DllImport("kernel32")]
       public static extern IntPtr ReadFile(IntPtr hFile, ref Byte lpBuffer, Int32 nNumberOfBytesToRead, ref Int32 lpNumberOfBytesRead, Int32 lpOverlapped);

       [DllImport("user32.dll")]
       public static extern Int32 PostMessage(IntPtr hProcess, Int32 msg, Int32 wParam, UInt32 lParam);

       [DllImport("user32.dll")]
       public static extern Int32 SendMessage(IntPtr hProcess, Int32 msg, Int32 wParam, UInt32 lParam);

       [DllImport("user32.dll")]
       public static extern IntPtr GetActiveWindow();

       #endregion

       #region Declares


       public struct MODULEINFO
       {
           public IntPtr lpBaseOfDLL;
           public IntPtr SizeOfImage;
           public IntPtr EntryPoint;
       }

       public struct SECURITY_ATTRIBUTES
       {
           public Int32 nLength;
           public IntPtr lpSecurityDescriptor;
           public bool bInheritHandle;

       }


       public const uint INFINITE = 0xFFFFFFFF;
       public const Int32 PROCESS_ALL_ACCESS = 0x1F0FFF;
       public const Int32 MEM_COMMIT = 0x1000;
       public const Int32 MEM_RELEASE = 0x8000;
       public const Int32 PAGE_READWRITE = 0x04;
       public const Int32 PAGE_EXECUTE_READWRITE = 0x40;

       public Int32 GamePID;
       public IntPtr KOHANDLE;


       #endregion

       #region Pointers


       public IntPtr KO_PKTBMA = new IntPtr(0x00E48844);
       public IntPtr KO_SNDFNC = new IntPtr(0x00497EC0);

       #endregion

       #region RemoteFunctions

       private IntPtr ExecuteRemoteCode(Byte[] pCode)
       {
           IntPtr returnValue;

           IntPtr FuncPtr, hThread, ThreadID, Ret;
           ThreadID = new IntPtr(0);

           returnValue = IntPtr.Zero;
           FuncPtr = VirtualAllocEx(KOHANDLE, IntPtr.Zero, sizeof(Byte) * pCode.Length, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);

           if (FuncPtr != IntPtr.Zero)
               WriteProcessMemory(KOHANDLE, FuncPtr, pCode, sizeof(Byte) * pCode.Length, 0);


           hThread = CreateRemoteThread(KOHANDLE, 0, 0, FuncPtr, 0, 0, ref ThreadID);

           if (Convert.ToBoolean(Convert.ToInt32(hThread.ToString())))
           {
               Ret = WaitForSingleObject(hThread, INFINITE);
               returnValue = ThreadID;
           }

           CloseHandle(hThread);
           Ret = VirtualFreeEx(KOHANDLE, FuncPtr, 0, MEM_RELEASE);

           return returnValue;
       }       public void SendPackets(Byte[] pPacket)
       {
           IntPtr BytesAddr;
           long pSize;
           Byte[] pCode;

           pSize = pPacket.GetUpperBound(0) - pPacket.GetLowerBound(0) + 1;
           BytesAddr = VirtualAllocEx(KOHANDLE, IntPtr.Zero, 1024, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);

           WriteProcessMemory(KOHANDLE, BytesAddr, pPacket, pSize, 0);

           String cCode = "";
           cCode = "60a1" + AlignDWORD(KO_PKTBMA) + "8b0d" + AlignDWORD(KO_PKTBMA) + "68" + AlignDWORD(new IntPtr(pSize)) + "68" + AlignDWORD(BytesAddr) + "bf" + AlignDWORD(KO_SNDFNC) + "ffd761c3";
           pCode = ConvHEX2ByteArray(cCode);
           ExecuteRemoteCode(pCode);

           VirtualFreeEx(KOHANDLE, BytesAddr, 0, MEM_RELEASE);

       }

       public void SendTextPacket(string pack)
       {
           Byte[] packet;
           packet = ConvHEX2ByteArray(pack);
           SendPackets(packet);

       }


       public Byte[] ConvHEX2ByteArray(String pStr)
       {
           Byte[] pByte = new Byte[pStr.Length / 2];

           Int32 i, j;

           j = -1;

           Int32 pStrLength = pStr.Length;

           try
           {
               for (i = 0; i < pStrLength; i += 2)
               {
                   j++;
                   pByte[j] = Convert.ToByte(Convert.ToInt32("0x" + pStr.Substring(i, 2), 16));
               }
           }
           catch (Exception ex)
           {
           }

           return pByte;
       }

       public String AlignDWORD(IntPtr word)
       {
           long ADDWORD;
           int i = 0;
           String ADpStr, ADpStr2, ADresultStr;

           ADDWORD = (long)Convert.ToInt32(word.ToString());
           ADpStr = Convert.ToString(ADDWORD, 16);
           ADpStr2 = "";

           Int32 ADpStrLength = ADpStr.Length;

         
           for (i = 0; i < 8 - ADpStrLength; i++)
           {
               ADpStr2 = ADpStr2.Insert(i, "0");
           }

           int j = 0;
           for (i = i; i < 8; i++)
           {
               ADpStr2 = ADpStr2.Insert(i, ADpStr[j].ToString());
               j++;
           }

           ADresultStr = "";

           ADresultStr = ADresultStr.Insert(0, ADpStr2[6].ToString());
           ADresultStr = ADresultStr.Insert(1, ADpStr2[7].ToString());
           ADresultStr = ADresultStr.Insert(2, ADpStr2[4].ToString());
           ADresultStr = ADresultStr.Insert(3, ADpStr2[5].ToString());
           ADresultStr = ADresultStr.Insert(4, ADpStr2[2].ToString());
           ADresultStr = ADresultStr.Insert(5, ADpStr2[3].ToString());
           ADresultStr = ADresultStr.Insert(6, ADpStr2[0].ToString());
           ADresultStr = ADresultStr.Insert(7, ADpStr2[1].ToString());

           return ADresultStr;
       }

       #endregion

       private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
       {
       }


       void HideShow(int _p)
       {
           IntPtr _hwnd = FindWindow(null, textBox1.Text);
           ShowWindow(_hwnd, _p);
       }

       private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
       {
           if(button1.Text == "Gizle")
           {
               HideShow(0);
               button1.Text = "Göster";
           }else
           {
               HideShow(1);
               button1.Text = "Gizle";
           }
       }

       private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
       {
           GamePID = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
           IntPtr _hwnd = FindWindow(null, textBox2.Text);
           if(_hwnd == IntPtr.Zero)
           {
               MessageBox.Show("KO PENCERESİ BULUNAMADI!!");
               return;
           }

           if(GamePID == 0)
           {
               MessageBox.Show("KO PID ALINAMADI!!");
               return;
           }

           KOHANDLE = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, false, GamePID);


       }

       private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
       {
           SendTextPacket(textBox3.Text);
       }

şunu farkettim gönderdiğim paketler işlem yapıyor ama bende gözükmüyor bu neden olabilir ??

her ıtem aldığında 6A02 paketını attırıcan 
yanı şöle
paket ıtemall
paket 6a02


[Resim: giphy.gif]

aaaaaaahttp://thebestofgifs.com/images/tumblr_lzocg8iTj01qzpeqho1_250.gif


#3
kaan25
Yeni Üye
Üye Grubu
Yorumları: 1 Konuları: 0 Kayıt Tarihi: 27-03-2019 Rep Puanı: 0
Teşekkürler: 0
0 mesajına 0 kez teşekkür edildi.

Başka bende denedim yapamadım sen sonuca ulaştın mı ?

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi